<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6918022\x26blogName\x3dwhoza\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://patipats.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dth_TH\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://patipats.blogspot.com/\x26vt\x3d-4215922298911139169', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

อดีตคือความฝัน ปัจจุบันต้องอดทน

หนังเรื่องนึงที่รอดูตอนนี้คือ "มหา'ลัย เหมืองแร่"

กำกับโดยคุณเก้ง จิระ มะลิกุล (๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑)

ได้ดู โปรโมชั่นคลิป แล้วรู้สึกว่าน่าดูมาก ๆ หวังว่าจะเป็นหนังไทยดราม่าที่ทำเงิน (มากกว่าหนังกระเทย)

เว็บมหา'ลัย เหมืองแร่
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» แสดงความคิดเห็น