<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6918022\x26blogName\x3dwhoza\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://patipats.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dth_TH\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://patipats.blogspot.com/\x26vt\x3d-4215922298911139169', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

แปรรูป กฟผ.

เอาแล้วไง

ผมสนับสนุนการแปรรูปเพื่อความคล่องตัวในการทำงานและแข่งขัน

แต่ไม่สนับสนุนให้แปรรูปสาธารณูปโภคพื้นฐานทั้งหมด

คิดไปได้ไงวะ ???
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

5/12/2548 05:57:00 ก่อนเที่ยง โดย Blogger Gowza

จริงๆ พูดว่าสนับสนุน หรือ ไม่สนับสนุนเป็นเรื่องยาก
เรื่องนี้ถ้าพูดกันมันจะเป็นเรื่องยาว

เป็นเอกชนก็ดีอย่าง

เป็นของรัฐก็ดีอย่าง

ิ    5/12/2548 08:29:00 ก่อนเที่ยง โดย Blogger ม่อน

กูสนับสนุนวะ ให้พวกขี้เกียจแม่งออกไป วันๆ แม่งไม่ทำห่าอะไร
วันหยุดแม่งก็ได้หยุดมากกว่าคนอื่น
วันแรงงานก็หยุด
วันพืชมงคลก็หยุด
โบนัสก็ได้
เบิกค่ารักษาพยาบาลก็ได้
มีค่าเลี้ยงดูบุตรอีก
วันๆไม่ทำห่าอะไร แปรรูปได้ก็ดีให้คนรุ่นใหม่ไปทำงาน    5/12/2548 10:29:00 หลังเที่ยง โดย Blogger Keng

คือแม่งเรื่องนี้มันอย่างที่ Gowza ว่า

เอกชนก็ดีอย่าง

รัฐก็ดีอย่าง

แต่ประเด็นคือ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่เป็นสาธารณูปโภคของประเทศนั้น อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพราะทั้งน้ำ ทั้งไฟ ยังไงคนก็ต้องใช้ กำไรอยู่แล้ว ยิ่งแปรรูปไปฝูงแร้ง ฝูงกายิ่งเข้ามากินกันง่ายใหญ่ อีกทั้งยังต่างชาติอีก

ดังนั้นยังยืนยันไม่ให้แปรรูปรัฐวิสาหกิจที่เป็นสาธารณูปโภคว่ะ    5/14/2548 02:19:00 หลังเที่ยง โดย Anonymous ืaRtie

แปรรูปมันก็ดีครับ สนับสนุน ..
แต่จะแปรยังไงเนี่ยซิ ที่เป็นปัญหา..

ย้านกลับไปอันก่อนนิดนึง
พลัง L เหมือนกัน..อี่ๆ    5/14/2548 05:00:00 หลังเที่ยง โดย Blogger ม่อน

เมื่อวาน คน 500 คนออกมาประท้วง
กูถามหน่อย คน 500 คนไม่ทำงาน
คน 500 คน รัฐต้องจ่ายเงินเดือน ให้เท่าไหร่
เงินที่รัฐจ่ายให้ก็เป็นภาษีของพวกกู
จ้างพวกมันไปทำงาน แต่มันทำห่าอะไรวะ
500*20,000=10,000,000 บาท โดยประมาณ
กูให้เฉลี่ย ทั้งหมด 2 หมื่น เพราะกูเห็นแม่งแก่ๆ ทั้งนั้น
สาด คิดดู ถ้าไล่ คน 500 คนออก เพราะ ว่ามันทำงาน
ไม่มีประสิทธิภาพ มีอย่างที่ไหน ไม่มีคน 500 คนงาน
ก็เดินได้ ถ้าเอามันออก คิดดูประหยัดเงินไปมากขนาดไหน
อันนี้กูยังไม่รวมถึง เมื่อคราวก่อนมาประท้วงกันเป็นพัน
เดือนละ 10 ล้าน สาด พวกเหี้ยเนี่ยต้องไล่ออก    5/14/2548 07:03:00 หลังเที่ยง โดย Blogger Keng

artie: แหม ๆ น้องเค้าน่าแก่ดีเนอะ น่าชุบเลี้ยง 555

ม่อน: มึงกำลังหมายความว่าถ้าแปรรูปแล้วจะเอาไอ้เหี้ย 500 นั่นออกไปได้ ?

กุจะบอกให้อย่าง

ทศท. เมื่อก่อนเป็นรัฐวิสาหกิจในการกำกับของรัฐ เวลาทำงาน 08.30 - 17.30
09.00 พนักงานมาทำงาน 11.00 แต่งหน้าเตรียมไปกินข้าว 14.00 ขึ้นมาทำงานต่อ 15.00 เตรียมกลับบ้าน

ปัจจุบัน
บ. ทศท จำกัด มหาชน
ทำงาน 08.30 - 17.30
09.00 พนักงานมาทำงาน 11.00 แต่งหน้าเตรียมไปกินข้าว 14.00 ขึ้นมาทำงานต่อ 15.00 เตรียมกลับบ้าน

เห็นอะไรมะ ?    5/15/2548 07:07:00 หลังเที่ยง โดย Blogger Mk

พอเข้าใจทั้งที่ ม่อน กับ kengz พูดนะ คือ การแปรรูปไปแล้ว อนาคตการตัดสินใจต่างๆ จะสามารถทำได้ในเงื่อนไขบริษัท เช่น มีการประเมินว่าพนักงานไหวมั้ย ไม่ไหวให้ออก

ถึงแม้ตอนนี้จะยังเฉื่อยแฉะเหมือนเดิมก็ตาม (เพราะเป็นลูกน้องเก่ากันนี่) แต่ก็ยังมีโอกาสให้เปิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานได้ ไม่เหมือนกับการเป็นราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่คุณไม่มีสิทธิ์เอาพนักงานออกได้เลย ถ้าไม่ทุจริตร้ายแรง (เน้นว่าร้ายแรง)    » แสดงความคิดเห็น